22 mei 2024
Home » Oost Gelre versterkt ondersteuning aan mantelzorgers

Oost Gelre versterkt ondersteuning aan mantelzorgers

270

Aanvulling Wmo beleidsplan 2014-2016 wordt aan raad voorgelegd

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre blijft zich onverminderd inzetten voor instandhouding van het mantelzorgcompliment en voor versterking van de ondersteuning aan mantelzorgers. Wethouder Jos Hoenderboom hierover: “Mantelzorg staat in onze gemeente op een hoog niveau, daar zijn wij trots op, maar we moeten er ook heel zuinig op zijn.”

Het mantelzorgcompliment is een financiële waardering voor mantelzorgers, ooit ingesteld door het rijk. Die stopt daar mee, maar het beschikbare geld wordt wel overgeheveld naar de gemeenten, aldus wethouder Hoenderboom. “Wij mogen zelf bepalen wat we met dat geld doen, je kunt het dus ook voor andere dingen gebruiken. Mantelzorgers vervullen een cruciale rol in de zorg aan een familielid, buurman of vriend. Het zijn ook vaak jongeren of zelfs kinderen. Wij willen het mantelzorgcompliment in stand houden. Maar dat is een geldbedrag, belangrijk, maar ook niet meer dan een vorm van waardering. Wij vinden vooral een goede ondersteuning belangrijk. Bijvoorbeeld door de voorzieningen voor respijtzorg uit te breiden, jonge mantelzorgers te ondersteunen en een pilot te starten voor het tegengaan van fysieke overbelasting bij mantelzorgers. Dat doen we in goede samenwerking met VIT hulp bij mantelzorg.”

Wmo beleidsplan
Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de Aanvulling Wmo-beleidsplan 2014-2016. Eerder dit jaar is het Wmo beleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad van Oost Gelre. Op dat moment was nog niet alle informatie rond een aantal onderwerpen bekend. Die informatie is er nu wel. Naast de mantelzorgondersteuning zijn dat de inzet van voormalige Wtcg en CER middelen vanaf 2015 en de OGGZ maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Inwoners met chronische beperking
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) worden afgeschaft. Het budget hiervoor wordt overgeheveld naar de gemeente.
Mensen met een chronische beperking hebben te maken met extra uitgaven door deze beperking. Vooral inwoners die net boven het sociaal minimuminkomen zitten hebben de afgelopen jaren hun kosten op dit gebied zien stijgen. Wethouder Hoenderboom hierover: ““Wij willen daarom die financiële middelen inzetten voor alle inwoners met een Wmo-indicatie. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.”

Regionaal geregeld, lokaal in beeld
Doetinchem fungeert in de Achterhoek als centrumgemeente voor de Openbare geestelijke gezondheidszorg (Oggz) waar het gaat om maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In 2015 richten gemeenten zich vooral op nieuwe cliënten en de cliënten van wie de indicatie afloopt. Wethouder Hoenderboom: “Onze belangrijkste insteek is het versterken van de lokale participatie van deze doelgroep, zodat we ook zicht houden op deze groep.”

Informatie
De notitie Aanvulling Wmo-beleidsplan 2014-2016 wordt op 14 oktober behandeld in de gemeenteraad. De notitie staat op www.oostgelre.nl onder het kopje wonen en leven > Zorg, welzijn, onderwijs > Decentralisaties en transitie zorg.

Dit bericht krijgt op donderdag 13 juni, 2024 om 10:57 de status archief. Het bericht blijft beschikbaar op onze website.