22 april 2024
Home » Actualisering van Water en Natuur in Omgevingsvisie

Actualisering van Water en Natuur in Omgevingsvisie

355

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een ontwerp-actualisatieplan voor de Omgevingsvisie gemaakt. In het plan wordt het provinciale waterbeleid herzien en stelt het college grenscorrecties voor het Gelders Natuur Netwerk en de Groene Ontwikkelingszone voor. Het ontwerp-actualisatieplan ligt tot en met dinsdag 17 februari ter inzage. Tot die datum kunnen zienswijzen worden ingediend.

Informatieavond
Op donderdag 22 januari is een informatieavond over het ontwerp-actualiseringsplan Omgevingsvisie.

Locatie: Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, 6811 KG Arnhem
Aanvang 19:00 uur
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Water
In het actualiseringsplan wordt het provinciale waterbeleid herzien:

Waterkwaliteit
Schoon water is essentieel voor de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom nemen het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten maatregelen om kwaliteit te behouden en te verbeteren

Deltabeslissingen
De provincie geeft aan hoe zij de regionale inbreng voor grote rivieren wil vormgeven met het oog op klimaatbestendige bescherming tegen overstroming.

Natte landnatuur
De gebieden en de maatregelen ter bescherming en herstel van grondwaterafhankelijke natuur worden aangewezen.

Grondwaterbescherming
De beschermingsgebieden rondom 31 Gelderse waterwinningen zijn opnieuw begrensd.

Natuur
Tevens wordt ingegaan op het provinciale beleid op het gebied van omgevingsveiligheid. Tot slot worden grenscorrecties voorgesteld voor het Gelders Natuur Netwerk en de Groene Ontwikkelingszone. Kijk voor de Procedure Zienswijze op de site van de provincie.