21 mei 2024
Home » Gelderland en Vitens maken werk van duurzame drinkwatervoorziening

Gelderland en Vitens maken werk van duurzame drinkwatervoorziening

637

GELDERLAND – Op 13 maart hebben Gelderland en Vitens het Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland 2023-2040 convenant ondertekend. Met deze overeenkomst hebben beide partijen zich verplicht tot een serieuze inspanning om duurzaam en veilig om te gaan met de toekomstige drinkwatervoorziening. Het convenant is nodig omdat de vraag naar drinkwater blijft toenemen door bevolkingsgroei, veranderend klimaat en toenemende economische activiteiten. Om aan de stijgende vraag te voldoen, moeten er voldoende bronnen voor drinkwater beschikbaar zijn.

Gelderland en Vitens werken samen aan de verbetering van de leveringscapaciteit van drinkwater, het beschermen van de kwaliteit van de grondwaterbronnen en het leveren van gezamenlijke input aan het landelijke drinkwaterbeleid. Het actieprogramma voor elke periode van drie jaar wordt opgesteld na evaluatie van de voorgaande periode. Andere belanghebbende partijen, zoals waterschappen en terrein beherende organisaties, worden betrokken bij de uitvoering van de acties voor extra duurzame leveringscapaciteit en waterbesparing. De grondwaterkwaliteit wordt goed bewaakt en waar nodig verbeterd. Ook wordt gewerkt aan verbetering van de biodiversiteit.

De overeenkomst is ondertekend in het kader van de Strategie Drinkwatervoorziening, die zich richt op 2040. Het convenant bouwt voort op eerdere afspraken tussen Gelderland en Vitens: de Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland (ODDG) 2008-2015 en de overeenkomst Robuuste Drinkwatervoorziening Gelderland (RDG) 2016-2021.

Naast het convenant is ook de Early Warning Meetnetten grondwaterkwaliteit Gelderland 2023-2028 ondertekend. Door peilbuizen in de grond aan te brengen en grondwater te bemonsteren, ontstaat een goed inzicht in de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit nabij winningen ten behoeve van de drinkwaterproductie. Hierdoor worden de provincie, het drinkwaterbedrijf en andere belanghebbende partijen effectiever geïnformeerd over de status en veiligheid van het grondwater.