Overhandiging petitie tegen mestfabriek Groenlo

36

GROENLO/ARNHEM – Op dinsdag 3 juli om 16.00 uur wordt de petitie tegen de bouw van de mestfabriek in Groenlo overhandigd aan Conny Bieze, gedeputeerde van de Provincie Gelderland. Het aanbieden zal op het provinciehuis met een ludieke actie gepaard gaan, zodat de provincie goed doordrongen raakt van de noodzaak om de bouw niet door te laten gaan. Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. In een parallelle sessie om 15.00 uur wordt bij de gemeente Oost Gelre, op het gemeentehuis in Lichtenvoorde, de petitie overhandigd aan wethouder Bart Porskamp.

De geplande mestfabriek is de grootste van Europa en bedreigt de leefbaarheid van de inwoners in Groenlo en omgeving (gemeente Oost Gelre). MegamestvergisterGroenloNee.nl en de Gelderse Natuur en Milieufederatie namen daarom het initiatief voor de petitie die door 1.906 inwoners is ondertekend.

Stankoverlast en verkeershinder
Van mestvergisters is al jaren bekend dat er met grote regelmaat sprake is van ernstige problemen, zoals stankoverlast, verkeershinder door af- en aanrijdende vrachtauto’s en calamiteiten. De nu geplande schaalgrootte ( 23 aan elkaar geschakelde vergisters met een verwerkingsfabriek ter grootte van 20 voetbalvelden) levert een grote bedreiging op voor omwonenden, natuur en milieu. Dagelijks zijn er 250 vrachtwagenbewegingen nodig om de fabriek te voorzien van mest.

Verleen geen vergunning
De initiatiefnemers van de petitie vinden de besluitvorming rondom het bestemmingsplan onacceptabel. De gemeente heeft ten tijde van de bestemmingsplanwijziging voor de megamestvergister burgers en de raad niet duidelijk geïnformeerd over de omvang van de megamestvergister. Bij de vergunningverlening blijkt dat het om een megamestvergister gaat. Mestvergisting is een end-of-pipe oplossing (in plaats van een structurele oplossing) voor het grote mestoverschot in Nederland. De droging van de mest kost veel energie en het teveel aan nutriënten in ons milieu blijft in stand. De stikstof-uitstoot van de megamestvergister leidt tot extra stikstofdepositie in natuur, terwijl deze al veel te hoog is. Met de petitie roepen de ondertekenaars op om:

de ontwerp-Natuurbeschermingswetvergunning, -Wabovergunning en -Watervergunning in te trekken;
in overleg te gaan met alle partijen (boerenorganisaties, burgers, milieuorganisatie en overheden) om te onderzoeken welke kleinschalige alternatieven wel verantwoord zijn om het mestoverschot op een veilige en verantwoorde manier te verkleinen; een breed gedragen integraal actieplan op te stellen om het mestoverschot in de Achterhoek te verkleinen.


Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl