23 april 2024
Home » Milieueffectrapport nog niet compleet

AALTEN – De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan buitengebied Aalten beoordeeld. Zij adviseert het rapport op een aantal punten aan te vullen. De gemeente gaat een aanvulling op het rapport maken.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval gemeente Aalten – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Aalten stelt een nieuw bestemmingsplan vast voor haar buitengebied. Het plan bevat regels voor onder andere de uitbreiding van agrarische bedrijven, mestvergisting en de plaatsing van kleine windmolens op daken. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeenteraad van Aalten heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Het advies
Het milieueffectrapport is goed leesbaar en helder van structuur. De Commissie advi-seert desondanks op een aantal onderwerpen het rapport aan te vullen. Het gaat om bijvoorbeeld geureffecten en landschap. Voor deze aspecten zijn de maximale effecten niet beschreven in het rapport. Daardoor ontbreekt op dit moment de beschrijving van maatregelen om effecten te voorkomen. Ook is niet aangetoond dat het plan uitgevoerd kan worden zonder schade op beschermde natuur. Zie voor de andere tekortkomingen het volledige advies.

De Commissie adviseert om een aanvulling op het rapport te maken voordat een besluit wordt genomen. De gemeente heeft laten weten het milieueffectrapport aan te vullen en de Commissie hier opnieuw naar te laten kijken.