Home » Woondeals voor 104.000 nieuwe woningen in Gelderland

Woondeals voor 104.000 nieuwe woningen in Gelderland

632

GELDERLAND – Tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen bijkomen in Gelderland. Vandaag zetten minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde Peter Kerris en de gemeentelijke bestuurders in Zutphen hun handtekening onder zes woondeals: Regio Foodvalley, Achterhoek, Stedendriehoek, Groene Metropoolregio, Noord-Veluwe en Rivierenland.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De woningnood is hoog. Samen met het Rijk, gemeenten en woningbouwcorporaties willen we de woningbouw in Gelderland versnellen. Tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen worden bijgebouwd. Hiermee geven we starters en doorstromers weer een kans op een betaalbare woning.’

Nationale Woon- en Bouwagenda
Om de woningnood tegen te gaan, heeft minister De Jonge de Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld. In september 2022 hebben de minister en provincie Gelderland afspraken gemaakt over de bouw van deze woningen tot en met 2030. Samen met de gemeenten en woningbouwcorporaties is dit de afgelopen maanden uitgewerkt in zes woondeals met afspraken over de aantallen woningen, de betaalbaarheid, de plancapaciteit en de randvoorwaarden.

Meer dan 66.000 betaalbare woningen
Tot en met 2030 moeten er 104.000 huizen worden bijgebouwd, waarvan bijna circa 66.500 betaalbare koop- en huurwoningen. Dat zijn 4.000 woningen meer dan het woonaanbod dat Gelderland in september aan de minister deed. Van de 104.000 woningen is 31% sociale huur (vanaf 2023 is dat tot €808 per maand), 10% middenhuur (tot €1.000 per maand) en 24% betaalbare koopwoningen (tot €355.000).

Zes regionale Woondeals
De zes regionale woondeals zijn opgesteld in afstemming met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. In het geval van Regio Foodvalley tekent ook provincie Utrecht mee. De meeste huizen worden gebouwd in Nijmegen (13.000), Arnhem (9.500) en Apeldoorn (9.000). In Nijmegen wordt onder meer veel gebouwd bij de Waalsprong (5.600) en in Arnhem bij de Spoorknoop-Oost (9.800). Ook in Ede (7.000), Barneveld (5.500) en Harderwijk (5.500) worden veel huizen gebouwd.

De verdeling over de regio’s van de in Gelderland te bouwen woningen:

  Achterhoek Stedendriehoek Regio Foodvalley Groene Metropool regio Noord Veluwe Rivierenland Totaal
Aantal woningen 8.390 17.229 19.828 33.000 12.728 12.940 104.117
Betaalbaar totaal 70% 73% 55% 64% 65% 61% 64%

Woondeal regio Achterhoek
Voorzitter Wonen & Vastgoed 8RHK ambassadeurs, Arjen van Gijssel (en wethouder gemeente Berkelland): ‘De woondeal is een mooie bevestiging van dat waar we al mee bezig waren. Wij willen woningen toevoegen die passen bij de behoefte in onze regio en daarin waar mogelijk samenwerken met de provincie Gelderland en het Rijk. We hebben nu afspraken gemaakt over de bouw van 8.390 woningen, voor de lange termijn heeft de regio een achterliggend geambieerd doel van 11.500 woningen. We hebben een grote opgave in de Achterhoek voor betaalbare woningen in de vele (kleine) kernen. Er wordt nauw samengewerkt in onze regio tussen deelnemende organisaties, en dat blijven we doen, om de bestaande woningvoorraad en leefomgeving toekomstbestendig te maken en de woningbouw te versnellen. We hopen daarin op wederkerigheid van het Rijk, waarin ruimte is om onze fijnmazige opgaven te kunnen realiseren met maatwerk.’

Meer investeren in woningbouw
Voor de bouw van 104.000 woningen is steun van rijksoverheid nodig. Het gaat om investeringen in bereikbaarheid (wegen, OV, fietspaden), maatschappelijke bouwkosten (onrendabele toppen) en de inzet van extra ambtenaren voor het versnellen van bouwplannen en vergunningen. Dit is per regio uitgewerkt in de woondeals. Rijk, provincie en betrokken gemeenten blijven hierover met elkaar in gesprek. Er is ook meer stikstofruimte nodig voor woningbouw. De helft van alle stikstofgevoelige natuur ligt in Gelderland.