14 april 2024
Home » Sportvereniging Grol: Een bloeiende en ambitieuze club!

Sportvereniging Grol: Een bloeiende en ambitieuze club!

302

Het verloop van de algemene ledenvergadering, met daarbij een uitvoerige terugblik op het seizoen 2013-2014, heeft nog weer eens het duidelijke bewijs geleverd: Sportvereniging Grol is een bloeiende en nog altijd bijzonder ambitieuze club!
In het Sportcafé op het Sportpark Den Elshof bestond afgelopen maandagavond veel belangstelling voor de onder leiding van Grolvoorzitter Hans Scheinck afgewerkte jaarvergadering.

Secretaris Tonnie Zieverink kon in het jaarverslag van het hoofdbestuur melding maken dat er in het afgelopen seizoen door maar liefst 520 jeugdleden de voetbalsport binnen de club s.v. Grol is beoefend. Gememoreerd werd daarbij de komst beter gezegd opkomst van het peutervoetbal, de groeiende belangstelling voor het G-voetbal en de behoorlijke toename van het aantal actieve leden bij het onderdeel meidenvoetbal. In het kader van al deze positieve ontwikkelingen wordt er binnen de club hard gewerkt aan de samenstelling van een Kwaliteitsplan Jeugd s.v. Grol en de Kaderschool s.v. Grol.

Uit het financiële jaarverslag van penningmeester Hans van Halm bleek dat het boekjaar 2013-2014 kon worden afgesloten met een batig saldo van € 4.799,00. Daarbij werd melding gemaakt van met name de positieve ontwikkelingen op het gebied van sponsoring en contributies. Het totaalbedrag aan voorzieningen is inmiddels gestegen tot € 46.250,00, waarvan € 30.000,00 voor het 100-jarig jubileum van de club in 2018. Daarnaast is er op een lening bij de Rabobank een bedrag van € 15.800,00 vervroegd afgelost.

Het boekjaar van de SEAG (Stichting Exploitatie Accommodatie s.v. Grol) sluit met een batig saldo van € 988,00. Het balanstotaal per 30 juni is € 310.485,00. De voorziening voor groot onderhoud is met € 5.000,00 gestegen tot € 64.315,00. Daarnaast werd er voor een bedrag van € 75.109,00 geïnvesteerd in onder andere renovatie en uitbreiding van kleedkamers. Hier tegenover staat de ontvangen subsidie van de gemeente voor een bedrag van € 62.899,00 en een donatie van de Business Club s.v. Grol van € 3.500,00. De schuld inzake de leningen bij de Rabobank bedraagt per 30 juni € 146.210,00 en het saldo in rekening courant is € 20.908,00.

Ondanks al deze min of meer positieve ontwikkelingen, werd een voorstel van het bestuur om de contributie te verhogen, door de vergadering aangenomen. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de vereniging met ingang van het seizoen 2014-2015 wordt geconfronteerd met tal van hogere kosten voor onder andere de accommodatie. Daarnaast heeft de KNVB besloten om de contributie voor de bondsleden fors te verhogen. Bovendien is er bij de club een nieuwe kledinglijn ingevoerd, hetgeen gepaard is gegaan met de aanschaf van nieuwe wedstrijdkleding voor alle Grolteams. De contributie voor de senioren wordt verhoogd met € 2,00 per maand en voor de jeugdspelers met € 1,50 per maand. De contributie voor de ondersteunende leden (donateurs) blijft ongewijzigd.

Ook werd er, en dat onder andere met een toelichting op de afwikkeling van de speerpunten 2012-2014 en een voorschot op de nieuwe speerpunten 2014-2016, uitgebreid stilgestaan bij de renovatie, uitbreiding e.d. van de accommodatie aan de Oude Winterswijkseweg. Daarbij valt te denken aan het herstel van de binnenkant van de kleedkamers 10 t/m 13, de herinrichting van de rijwielstalling, de inrichting van opstelplaatsen ten behoeve van de verplaatsbare doelen en een vervangingsplan inzake de toplaag van de kunstgrasvelden.
Bij het onderdeel algemene zaken werd de nodige aandacht besteed aan de oprichting van de jubileumcommissie s.v. Grol 100 jaar, de vorming van een jubileumfonds s.v. Grol 100 jaar, het maken van een analoog en digitaal jubileumdocument s.v. Grol 100 jaar, het doorlichten van de organisatiestructuur van de s.v. Grol, de reductie van het aantal afmeldingen en de professionele ondersteuning van besturen en commissies.

Bij het agendapunt bestuursverkiezing werden de aftredende leden Hans van Halm en Peter Harbers voor een nieuwe periode herkozen. Met de invulling van de vacature voetbaltechnische zaken (dit in verband met het gegeven dat Frank ter Bogt als bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar was) wil het Grolbestuur nog even wachten. Een en ander heeft te maken met het feit dat de voetbaltechnische organisatie anders wordt ingericht, waarbij de selectietrainers en specialistentrainers een belangrijke rol gaan vervullen. Daarnaast wordt er plaats gemaakt voor een paar ervaren voetbaldeskundigen binnen de vereniging. De dagelijkse leiding ligt bij het hoofd opleiding en vorming Bert Roeterdink. De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid bij het hoofdbestuurslid voetbaltechnische zaken Rob van Meurs.
Bovendien is Dennis Pasman (na een periode van 6 jaar jeugdvoorzitter te zijn geweest en in die hoedanigheid tevens lid van het hoofdbestuur) tussentijds afgetreden. De kwaliteitszetel in het hoofdbestuur wordt nu ingenomen door de nieuwe jeugdvoorzitter: Diana Nijland.

Het streven is erop gericht om een sport- in dit geval voetbalvereniging te hebben met: 1.350 leden, waarvan 850 spelende en 500 ondersteunende leden, circa 65 actieve teams, 20 besturen en commissies, 300 vrijwilligers, 300 sponsoren en 10.000 belangstellenden. Ter vergelijking van enkele onderdelen: aan het einde van het seizoen 2013-2014 had s.v. Grol in totaal 1.296 leden, circa 250 vrijwilligers, 320 sponsoren, waarbij de eigen Business Club in totaal 120 donateurs telde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *